Winland kiittää ja päättää – mitä saimme aikaan ja minkä jäljen jätämme?

20 elo 2019
Kirsi-Marja Lonkila
4587

Winland on kuluneen kolmen vuoden ajan edistänyt Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen sekä yhteiskehittämisen avulla. Strategisen tutkimuksen mukaisesti tavoitteenamme on ollut sekä korkealaatuinen uusi tutkimus että yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tässä blogissa Winlandin johtaja Marko Keskinen, koordinaattori Suvi Sojamo ja vuorovaikutusasiantuntija Kirsi-Marja Lonkila vetävät yhteen hankkeen keskeisiä tuloksia.  

Winland-hankkeen työtä ohjasivat seuraavat kysymykset:

  • Miten energiaan, ruokaan ja veteen liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa?
  • Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä, eli kykyä selvitä muutoksista, tähän liittyen?

Pureuduimme kysymyksiin eri näkökulmista aina globaalilta paikalliselle tasolle. Otimme huomioon muutospaineet, jotka liittyvät esimerkiksi veden käyttöön, ilmastonmuutokseen, geopolitiikkaan ja demografiaan. Lisäksi huomioimme energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen kytkeytyvät suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit.

Keväällä 2019 julkaisemamme tutkimuskatsaus kokoaa yhteen tästä laajasta kokonaisuudesta syntynyttä tutkimusta. Kahdeksassa eri teemoihin keskittyvässä policy briefissä annamme tutkimukseen perustuvia toimintasuosituksia mm. kestävämpiin yritysten arvoketjuihin, vastuullisempaan vesipolitiikkaan ja Suomen vahvemmasta roolista globaalin ruokaturvan edistämisessä.

Hankkeen kolmeen pääteemaan liittyen tuotimme uutta tietoa ja suosituksia

  • muodostimme kokonaiskuvan Suomen energiaturvallisuudesta politiikan ja tekniikan tutkimuksen näkökulmista. Tämän pohjalta tutkimme ja annoimme suosituksia siitä, millaisilla toimenpiteillä energiaturvallisuuteen kohdistuviin muutospaineisiin ja uhkiin voidaan varautua ja miten Suomen resilienssiä voidaan parantaa näihin muutospaineisiin ja uhkiin liittyen. Lue lisää energiaturvallisuuteen liittyvästä työstämme täältä.
  • selvitimme, mitkä ovat Suomen ruokaturvaan kohdistuvat suurimmat muutospaineet ja kuinka varautumistamme ja sopeutumistamme niihin voidaan parantaa. Tuotimme suosituksia siitä, miten kotimaisen maatalouden riippuvuutta ulkomaalaisista tuontipanoksista voidaan vähentää. Lue lisää ruokaturvaan liittyvästä työstämme täältä.
  • muodostimme kokonaiskuvan Suomen vesiturvallisuudesta ja sen kytköksistä energiaan ja ruokaan. Laajensimme ymmärrystä kuivuuden merkityksestä erityisesti vesivoimantuotantoon, maatalouteen ja vesihuoltoon. Annoimme suosituksia siitä, millaisilla toimenpiteillä vesiturvallisuuteen kohdistuviin muutospaineisiin ja uhkiin voidaan varautua ja miten Suomen vesiturvallisuuden resilienssiä voidaan parantaa. Lue lisää vesiturvallisuuteen liittyvästä työstämme täältä.

Näiden kolmen teeman lisäksi teimme runsaasti eri teemojen ja tasojen kytköksiä jäsentävää tutkimusta.

  • Teimme jäsennystä siitä, mitä resilienssi eri tilanteissa ja konteksteissa voi tarkoittaa etenkin kokonaisturvallisuuteen, huoltovarmuuteen ja kestävyyteen liittyen, ja annoimme suosituksia siitä, miten Suomen resilienssiä voidaan parantaa energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen kohdistuviin uhkiin liittyen.
  • Tarkastelimme aihetta ennakoinnin ja skenaarioiden näkökulmasta. Tuotimme yhdessä sidosryhmiemme kanssa ei-toivottuja Failand-tulevaisuuksia liittyen Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen. Jäsentelimme Suomessa käynnissä olleita kokonaisturvallisuuden ennakointiprosessia jäsentely sekä annoimme siihen pohjautuvia toimenpidesuosituksia.
  • Oikeudellisesta näkökulmasta tutkimme, miten sääntely varmistaa energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden ja miten sääntelyä tulisi kehittää. Tuotimme uutta tietoa ympäristö- ja energiaoikeuden yhdistämisestä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen.

Entä mitä voidaan sanoa Winlandin vaikuttavuudesta hankkeena? 

Työssämme keskeistä oli läpi tutkimusprosessin jatkuva yhteiskehittäminen sekä hankkeen sisällä että sidosryhmien kanssa. Yhteiskehittäminen syötti tutkimukseen ja varmisti tutkimuksen yhteiskunnallista merkittävyyttä. Samalla hankkeemme toi erilaiset toimijat keskustelemaan yhdessä hankeen teemoista – tämä verkottuminen keräsi sidosryhmiltämme kiitosta myös.

Winlandissa vaikuttavuustavoitteet määriteltiin yhdessä konsortion kanssa ja se kannusti tutkimusaihetta eri näkökulmista katsovia tutkijoita pohtimaan hankkeen kokonaisuutta. Yhdessä määritelty vaikuttavuustavoitteemme oli yhdelle hankkeelle iso, ja se kuului: Winland edistää yhteiskuntamme resilienssiä eli kykyä selvitä energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen liittyvistä muutoksista.

Tutkimuksen vaikuttavuuden syy-seuraussuhteita voi olla vaikeaa osoittaa, ja ylipäätään vaikuttavuutta saattaa olla mahdollista hahmottaa vasta vuosien kuluttua hankkeen päättymisestä. Siksi teimme Winlandissa aktiivisesti kehitystyötä myös tutkimuksen vaikuttavuuden ymmärtämiseksi muun muassa ns. Output-Outcome-Impact -lähestymistapaa hyödyntäen ja jalostaen. Tämän työn ja sidosryhmiltämme saamamme palautteen perusteella voimme  ylpeinä todeta jo nyt, että Winland on vaikuttanut yhteiskuntaan temaattisen tutkimuksemme ohella lisäämällä ymmärrystä kestävyyden ja turvallisuuden välisistä kytköksistä sekä niiden merkityksestä yhteiskunnan resilienssille.

Vaikuttavuuden avain on oikeiden henkilöiden ja tahojen tavoittaminen sekä aktiivinen vuorovaikutus heidän kanssaan. Winlandissa panostettiin hankkeen alusta saakka keskeisten sidosryhmien kartoittamiseen ja niin kutsuttujen portinvartijoiden tunnistamiseen.

Vaikuttavuuden kannalta tärkeää oli, että tuotettua tietoa tuotiin osaksi käynnissä olevia prosesseja, kuten kansallisten strategioiden valmistelua sekä suunnittelua ja päätöksentekoa. Tärkeä vaikuttamisen paikka oli esimerkiksi Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitys, jossa Winlandin kannat kytkösten huomioimisesta ja sektorirajojen ylittämisen tarpeesta ovat selvästi näkyvissä.

Winland päättyy elokuun 2019 lopussa, mutta tutkijat jatkavat samojen teemojen parissa ja löyhänä Winland-verkostona. Ota siis yhteyttä tutkijoihimme, jos kaipaat asiantuntemusta yllä mainituissa aiheissa.

Kiitos koko konsortion puolesta kaikille Winlandin työtä tukeneille ja kanssamme yhteistyötä tehneille: matka jatkuu!