Ruoka

Winland-tutkimushanke tarkastelee Suomen energia- ja ruokaturvaa yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla. Työtämme ohjaavat kysymykset:

– Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa?

– Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä, eli kykyä selvitä muutoksista, tähän liittyen?

Ruoka on välttämätön osa jokapäiväistä elämäämme ja sen saannin takaaminen on keskeinen osa kokonaisturvallisuutta. Ruokaturva on määritelty toteutuvan, kun kaikilla ihmisillä on kaikkina aikoina fyysiset, sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa.

Suomessa ruokaturva toteutuu normaalioloissa hyvin, jos tarkastellaan ruoantuotannon ja kulutuksen suhdetta. Elintarvikeketjumme on kuitenkin enenevässä määrin riippuvainen energiasta sekä digitalisaation myötä myös toimivista tietoliikenneyhteyksistä ja siten herkkä niihin liittyville shokeille. Suomi on myös vahvasti kytköksissä kansainväliseen elintarvikejärjestelmään sekä riippuvainen kemikaalien ja lannoitteiden tuonnista. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen kaltaiset globaalit ilmiöt vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ruokaturvaan niin ympäristönmuutoksen (esim. ilmaston ääri-ilmiöiden yleistyminen) kuin ruoan tuotannon- ja kaupan vaikutusten hillitsemistarpeiden myötä.

Hankkeessamme selvitämme, mitkä ovat ruokaturvaamme kohdistuvat suurimmat muutospaineet ja kuinka varautumistamme ja sopeutumistamme niihin voidaan parantaa. Erityisesti keskitymme tarkastelemaan Suomen omavaraisuusastetta ja maatalouden riippuvuutta tuontipanoksista sekä miten globaalin ruokaturvan muutokset vaikuttavat Suomeen. Tutkimme myös millaisia kytköksiä globaalin ruokaturvan muutoksilla on muuttoliikkeisiin ja mitkä alueet ovat Eurooppaan ja Suomeen kohdistuvien muuttoliikkeiden kannalta tässä suhteessa kriittisiä.

Hankkeessamme  tuotetaan:

  • kokonaiskuva paikallisten ja globaalien muutospaineiden ja uhkien vaikutuksista Suomen ruokaturvaan yhdistäen globaaleja malleja kansalliseen tietoon ja analyysiin
  • tulevaisuusskenaarioita liittyen ruokaturvaan sekä laajemmin vesi-, energia- ja ruokaturvaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa
  • suosituksia ja mallinnuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä ruokaturvaan kohdistuviin muutospaineisiin ja uhkiin voidaan varautua ja miten Suomen resilienssiä voidaan parantaa näihin muutospaineisiin ja uhkiin liittyen