Resilienssi

Winland-tutkimushanke tarkastelee Suomen energia- ja ruokaturvaa yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla. Työtämme ohjaavat kysymykset:

– Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa?

– Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä, eli kykyä selvitä muutoksista, tähän liittyen?

Kokonaisturvallisuutemme ja energia- ja ruokajärjestelmiemme kestävyys on vahvasti riippuvainen niiden resilienssistä eli kyvystä selvitä muuttuvista olosuhteista. Resilienssin on määritelty ilmenevän esimerkiksi joustokestävyytenä tai kriisinsietokykynä, mutta se edellyttää myös toimijatasolla oppimista ja voi vaatia järjestelmien radikaaliakin uudistumista ilmastonmuutoksen kaltaisten systeemisten muutospaineiden ja uhkien myötä.

Kokonaisvaltaisia arvioita Suomen kokonaisturvallisuuden järjestelmien resilienssistä energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden ja niiden kytköksien osalta ei ole toistaiseksi laadittu. Hankkeessamme selvitämme, kuinka resilienttejä tämänhetkiset energiaa, ruokaa ja vettä koskevat järjestelmämme, lainsäädäntömme ja politiikkatoimemme ovat, miten eri toimijat hahmottavat resilienssin niiden puitteissa, sekä miten järjestelmiemme resilienssiä voidaan parantaa. Tavoitteenamme on lisätä kriittisten järjestelmien ja eri toimijoiden valmiutta kohdata niin sisäiseen kuin yhteiskunnalliseen ja ulkoiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia ja muutospaineita.

Hankkeessamme tuotetaan:

  • kokonaisselvitys Suomen yhteiskunnan resilienssille ja tarkemmin energia-, ruoka- ja vesiturvallisuudelle keskeisistä toimijoista, toimintaa säätelevistä lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista kehyksistä ja vuorovaikutuksen muodoista sekä niiden kehittämistarpeista
  • mallinnuksia energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden järjestelmistä ja niiden resilienssiä koskevista uhista ja muutospaineista yhteistyössä sidosryhmien kanssa
  • suosituksia siitä, millaisilla toimenpiteillä energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen kohdistuviin muutospaineisiin ja uhkiin voidaan varautua ja miten Suomen resilienssiä voidaan parantaa näihin uhkiin liittyen