Yhteiskehittäminen

Jotta tutkimustieto voi tukea yhteiskunnallista muutosta, tarvitaan yhteistyötä eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden, yritysten ja muiden yksityisen sektorin edustajien, päätöksentekijöiden ja päätöksenteon valmistelijoiden, sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä.

Keskeisenä menetelmänä strategisessa tutkimuksessa on tutkimuksen yhteiskehittäminen (co-creation) tutkijoiden ja tutkimuksen sidosryhmien kesken. Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan eri toimijoiden yhteistyötä, jossa he yhdessä määrittävät ja ratkovat ongelmia ja etsivät mahdollisia tulevaisuuden toimintamalleja. Tieteelliseen tutkimukseen sovellettuna yhteiskehittäminen tarkoittaa tutkimuksen teemojen, kysymysten, prosessin ja lopputuotteiden suunnittelua vuorovaikutuksessa tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kesken.

Hankkeemme tutkimusta on suunnitteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa jo hakemusvaiheesta lähtien, ja jokainen osahanke tekee tiivistä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa hankkeen eri vaiheissa.

Yhteiskehittäminen lisää:

  • Tutkimuksen tieteellistä laatua. Sidosryhmät tarjoavat tutkimusprosessiin täydentävää tietoa ja ymmärrystä tosielämän käytännöistä, kuten strategioista ja toimintasuunnitelmista, käytännön rajoitteista sekä arvoista ja normeista. Kaikkea tätä tarvitaan strategisen tutkimustiedon tuottamiseksi.
  • Tutkimuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä. Tutkijoiden ja sidosryhmien vuorovaikutus tukee tieteellisen tiedon yhteiskunnallista näkyvyyttä. Tutkijat tarjoavat yhteiskunnan käyttöön laajempia ja vaihtoehtoisia näkökulmia sekä lisäävät ymmärrystä ilmiöiden taustoista ja laajemmista kytköksistä.
  • Tutkimustiedon käyttöä sidosryhmien suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Koko hankkeen ajan jatkuva vuorovaikutus tuottaa tietoa, joka vastaa paremmin käyttäjien tarpeisiin sekä tutkimustuloksia, joita käyttäjät pitävät uskottavana ja joita heidän on helppo hyödyntää oman työnsä tukena.