Vesi ja ilmasto

Winland-tutkimushanke tarkasteli Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen sekä yhteiskehittämisen avulla.

Vesiturvallisuus on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta vesihuollon sekä vesivarojen kestävän käytön ja hallinnan kautta. Vesiturvallisuus voidaan määritellä terveyden, elinkeinojen, yhteiskunnan resilienssin sekä ekosysteemien kannalta riittävänä ja saatavilla olevana veden määränä ja laatuna. Vesiturvallisuus vaikuttaa voimakkaasti myös energia- ja ruokaturvaan. Veteen, ruokaan ja energiaan liittyvät kysymykset ovatkin yhteenkietoutuneita ja kestävien ratkaisujen löytäminen edellyttää nexus-ajattelua eli eri sektorien välisten kytkösten ymmärtämistä.

Hankkeessamme muodostimme suomenkielisen määrittelyn vesiturvallisuuden käsitteelle sekä muodostimme kokonaiskuvan Suomen vesiturvallisuudesta hyödyntäen hankkeessa kehitettyä, excel-pohjaista lähestymistapaa. Arvioimme myös veden kiertokulun ja ilmastonmuutoksen välisiä kytköksiä, keskittyen siihen miten kuivuus vaikuttaa Suomen vesivaroihin ja vettä käyttäviin sektoreihin vesihuollosta maatalouteen ja vesivoiman tuotantoon. Tähän liittyen järjestimme yhteistyössä Lounais-Suomen Aluehallintoviraston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa myös Suomen ensimmäisen kuivuuteen keskittyneen alueellisen valmiusharjoituksen Laitilassa.

Hankkeessamme tehdyn tutkimuksen ja yhteiskehittämisen avulla tuotettiin:

 • määrittely vesiturvallisuuden käsitteelle sekä kokonaiskuva Suomen vesiturvallisuuden nykytilasta ja sen kehittymisestä vuoteen 2030  sekä kytkökset energiaan ja ruokaan
 • laajentunut ymmärrys kuivuuden merkityksestä suomalaiseen yhteiskuntaan ja erityisesti vesivoimantuotantoon, maatalouteen ja vesihuoltoon
 • suosituksia siitä, millaisilla toimenpiteillä vesiturvallisuuteen kohdistuviin muutospaineisiin ja uhkiin voidaan varautua ja miten Suomen vesiturvallisuuden resilienssiä voidaan parantaa

Lue lisää:

 • Vesiturvallisuuden kokonaiskuva  – tutustu lähestymistapaan ja lataa työkalu vesiturvallisuuden kokonaisarviointiin
 • Winland-konsortio (2019). Kuivuus koettelee myös Suomea. Olemmeko tarpeeksi varautuneita? Winland-hankkeen Policy Brief VII.
 • Winland-konsortio (2019). Vastuullista vesipolitiikkaa – Kuinka turvaamme kestävän veden käytön ja hallinnan? Winland-hankkeen Policy Brief V.
 • Winland-konsortio (2019). Vesiturvallisuuden kokonaiskuva haltuun. Winland-hankkeen Policy Brief IV.
 • Marttunen & Mustajoki (2019). Vesistösäännöstelyjen uhkien ja haavoittuvuuksien analyysi. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2019.
 • Ahopelto, L., Veijalainen, N., Guillaume, J. H., Keskinen, M., Marttunen, M., & Varis, O. (2019). Can There be Water Scarcity with Abundance of Water? Analyzing Water Stress during a Severe Drought in Finland. Sustainability, 11(6), 1548.
 • Marttunen, M., Mustajoki, J., Sojamo, S., Ahopelto, L., & Keskinen, M. (2019). A Framework for Assessing Water Security and the Water–Energy–Food Nexus—The Case of Finland. Sustainability, 11(10), 2900.
 • Veijalainen, N., Ahopelto, L., Marttunen, M., Jääskeläinen, J., Britschgi, R., Orvomaa, M., … & Keskinen, M. (2019). Severe Drought in Finland: Modeling Effects on Water Resources and Assessing Climate Change Impacts. Sustainability, 11(8), 2450.

Tutustu lisäksi tähän teemaan liittyviin tiedeartikkeliin julkaisut-sivuillamme.