Vesi ja ilmasto

Winland-tutkimushanke tarkastelee Suomen energia- ja ruokaturvaa yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla. Työtämme ohjaavat kysymykset:

– Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa?

– Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä, eli kykyä selvitä muutoksista, tähän liittyen?

Vesiturvallisuus on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta vesihuollon ja vesivarojen kestävän käytön ja hallinnan kautta. Vesiturvallisuus voidaan määritellä terveyden, elinkeinojen, yhteiskunnan resilienssin sekä ekosysteemien kannalta riittävänä ja saatavilla olevana veden määränä ja laatuna. Vesiturvallisuus vaikuttaa voimakkaasti myös energia- ja ruokaturvaan. Veteen, ruokaan ja energiaan liittyvät kysymykset ovatkin yhteenkietoutuneita ja ongelmien ratkaiseminen edellyttää nexus-ajattelua eli niiden välisten kytkösten kokonaisvaltaista tutkimista.

Kokonaisarviota vesiturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, vesiturvallisuuden kytkeytymisestä energia- ja ruokaturvaan ja järjestelmällistä varautumistoimenpiteiden arviointia ei ole Suomessa toistaiseksi laadittu. Hankkeessamme selvitämme, mitkä ovat Suomeen kohdistuvat merkittävimmät vesiturvallisuuteen liittyvät muutospaineet ja kuinka varautumistamme ja sopeutumistamme niihin voidaan parantaa. Erityisesti keskitymme arvioimaan Suomen vesiturvallisuuteen kohdistuvia merkittävimpiä uhkia, ilmastonmuutoksen vaikutusta vesivaroihin ja yhteiskunnan toimintaan, sekä lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia kehittämistarpeita.

Hankkeessamme tuotetaan:

  • kokonaisselvitys siitä, mitkä ovat merkittävimmät vesiturvallisuuteen Suomessa kohdistuvat uhat ja miten ilmaston äärevöitymisen aiheuttamat muutokset vaikuttavat Suomen vesi-, energia- ja ruokaturvaan
  • tulevaisuusskenaarioita liittyen vesiturvallisuuteen sekä laajemmin vesi-, energia- ja ruokaturvaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa
  • suosituksia ja mallinnuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä vesiturvallisuuteen kohdistuviin muutospaineisiin ja uhkiin voidaan varautua ja miten Suomen resilienssiä voidaan parantaa näihin muutospaineisiin ja uhkiin liittyen