Energia

Winland-tutkimushanke tarkasteli Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen sekä yhteiskehittämisen avulla.

Energiahuolto on yhteiskunnan tärkeä tukipilari. Jo lyhyet valtakunnalliset tai alueelliset sähkökatkot aiheuttavat suuria ongelmia, puhumattakaan vuorokausien mittaisista häiriöistä sähkön- ja lämmönjakelussa. Myös muut yhteiskuntaa oleellisesti ylläpitävät toiminnot kuten ruoka- ja vesihuolto ovat läheisesti sidoksissa energian keskeytyksettömään saatavuuteen.

Suomen energiaturvallisuudesta keskusteltaessa on otettava huomioon myös energiamarkkinoihin liittyvät ulkoiset riippuvuudet ja erityisesti Venäjän keskeinen rooli: yli 50 % kulutetusta ja reilut 65 % tuontienergiastamme tulee Venäjältä. Samaan aikaan Suomen energiapolitiikkaan vaikuttavat merkittävästi globaalit energiasektorin muutokset, kuten siirtyminen fossiilisista energiamuodoista uusiutuvaan energiaan.

Hankkeessa muodostimme kokonaiskuvan Suomen energiaturvallisuudesta politiikan ja tekniikan tutkimuksen näkökulmista. Keskityimme erityisesti sähkön keskeytyksettömään saatavuuteen sekä energiaturvallisuutemme itäiseen ulottuvuuteen. Tutkimme, millaisia systeemitason riskejä Suomessa voi ilmetä eri mittaisten energiakatkojen aikana. Lisäksi selvitimme, millainen kansallinen valmiutemme on selviytyä erilaisten muutospaineiden ja uhkien realisoituessa energiamarkkinoilla. Loimme samalla syvällisen kokonaiskuvan Suomen energiatuotantoon ja -kauppaan liittyvistä taloudellisista ja poliittisista riippuvuussuhteista sekä niiden oikeudellisista reunaehdoista. Järjestimme myös yhteistyössä Huoltovarmuusorganisaation kanssa energian ja ruoantuotannon kytköksiä tarkastelleen harjoituksen.

Hankkeessamme tehdyn tutkimuksen ja yhteiskehittämisen avulla tuotettiin:

  • kokonaiskuva Suomen energiaturvallisuuteen kohdistuvista teknologisista ja poliittista  muutospaineista, uhkista ja riippuvuustekijöistä soveltaen sekä teknologista mallinnusta että laadullista analyysiä
  • tulevaisuusskenaarioita liittyen energiaturvallisuuteen sekä laajemmin vesi-, energia- ja ruokaturvaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa
  • suosituksia ja mallinnuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä energiaturvallisuuteen kohdistuviin muutospaineisiin ja uhkiin voidaan varautua ja miten Suomen resilienssiä voidaan parantaa näihin muutospaineisiin ja uhkiin liittyen

Lue lisää:

Tutustu lisäksi muihin teemaan liittyviin artikkeleihin julkaisut-sivuillamme.