Energia

Winland-tutkimushanke tarkastelee Suomen energia- ja ruokaturvaa yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla. Työtämme ohjaavat kysymykset:

– Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa?

– Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä, eli kykyä selvitä muutoksista, tähän liittyen?

Energiahuolto on yhteiskunnan tärkeä tukipilari. Jo lyhyet valtakunnalliset tai alueelliset sähkökatkot aiheuttavat suuria ongelmia, puhumattakaan vuorokausien mittaisista häiriöistä sähkön- ja lämmönjakelussa. Myös muut yhteiskuntaa oleellisesti ylläpitävät toiminnot kuten ruoka- ja vesihuolto ovat läheisesti sidoksissa energian keskeytyksettömään saatavuuteen.

Suomen energiaturvallisuudesta keskusteltaessa on otettava huomioon myös energiamarkkinoihin liittyvät ulkoiset riippuvuudet ja erityisesti Venäjän keskeinen rooli: yli 50% kulutetusta ja reilut 65% tuontienergiastamme tulee Venäjältä. Samaan aikaan Suomen energiapolitiikkaan vaikuttavat merkittävästi globaalit energiasektorin muutokset, kuten siirtyminen fossiilisista energiamuodoista uusiutuvaan energiaan.  

Hankkeessa muodostamme kokonaiskuvan Suomen energiaturvallisuudesta politiikan ja tekniikan tutkimuksen näkökulmista. Keskitymme erityisesti sähkön keskeytyksettömään saatavuuteen sekä energiaturvallisuutemme itäiseen ulottuvuuteen. Tutkimme, millaisia systeemitason riskejä Suomessa voi ilmetä erimittaisten energiakatkojen aikana. Lisäksi selvitämme, millainen kansallinen valmiutemme on selviytyä erilaisten muutospaineiden ja uhkien realisoituessa energiamarkkinoilla. Luomme samalla syvällisen kokonaiskuvan Suomen energiatuotantoon ja -kauppaan liittyvistä taloudellisista ja poliittisista riippuvuussuhteista sekä niiden oikeudellisista reunaehdoista.

Hankkeessamme tuotetaan:

  • kokonaiskuva Suomen energiaturvallisuuteen kohdistuvista teknologisista ja poliittista  muutospaineista, uhkista ja riippuvuustekijöistä soveltaen sekä teknologista mallinnusta että laadullista analyysiä
  • tulevaisuusskenaarioita liittyen energiaturvallisuuteen sekä laajemmin vesi-, energia- ja ruokaturvaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa
  • suosituksia ja mallinnuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä energiaturvallisuuteen kohdistuviin muutospaineisiin ja uhkiin voidaan varautua ja miten Suomen resilienssiä voidaan parantaa näihin muutospaineisiin ja uhkiin liittyen