Onko tulevaisuuden Suomi Failand vai Winland?

8 helmi 2017
Marko Keskinen
2551

Winland-konsortion johtajat Marko Keskinen ja Olli Varis pohtivat STN:n sivuille kirjoittamassaan blogissa sitä miten Winland tarkastelee kokonaisturvallisuutta –  blogiteksti luettavissa myös alla.

Vihreät miehet, ydinohjukset ja kyberhyökkäys. Tasasähköyhteys, ruoan alkutuotanto ja huoltovarmuuden tilannekuva. Kummat edellä mainituista liittyvät Suomen kokonaisturvallisuuteen?  Kysymys on kompa, sillä molempiin lauseisiin tiivistyy tärkeitä elementtejä kokonaisturvallisuudestamme ja sen mahdollisista uhkista. 

Mikä kokonaisturvallisuus? Mikä Winland?

Kokonaisturvallisuudella tarkoitetaan laajaa, eri turvallisuuden muotoja ja valtionhallinnon sektoreita yhdistävää turvallisuuskäsitettä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kokonaisturvallisuus on tavoitetila, jossa valtioomme kohdistuvat uhat ovat hallittavissa.

Winland-tutkimushankkeessa (From Failand to Winland) tarkastelemme kokonaisturvallisuutta etenkin ruokaturvan ja energiaturvallisuuden sekä veden ja ilmaston näkökulmasta. Paino on alueellisten ja globaalien muutosten vaikutuksilla sekä yhteiskunnan resilienssillä eli kyvyllä selvitä muutoksista. Teemme näkyväksi ja tarkastelemme kriittisesti arjen turvallisuutta. Pureudumme yhteiskuntamme peruspilareihin, jotka mahdollistavat elintärkeät toiminnot – ja joiden ongelmat johtaisivat koko Suomen lamaantumiseen. Tarkastelemme muun muassa sähköjärjestelmän toimivuutta, Venäjän roolia Suomen energiaturvallisuudelle, ruokaturvan perusteita ja kuivuuden vaikutuksia sekä näiden välisiä kytköksiä.

Ei siis helppo homma! Onneksi sekä kokonaisturvallisuutta että siihen läheisesti kytkeytyvää huoltovarmuutta on jo pohdittu eri näkökulmista. Keskustelua ohjaavat esimerkiksi Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, valmisteilla oleva sisäisen turvallisuuden strategia sekä huoltovarmuustavoitteet. Kokonaisturvallisuutta pohtivia toimijoita on useita ja aiheesta on julkaistu runsaasti kiinnostavia tutkimuksia.

Tuotamme uutta tietoa yhteiskehittämisen avulla

Mitä uutta Winland tuo kokonaisturvallisuuden kenttään? Hanke tarkastelee kokonaisturvallisuutta uudenlaisen toimintatavan kautta. Meille kokonaisturvallisuus näyttäytyy valikoitujen teemojen ja poikkileikkaavien prosessien yhdistelmänä.

Hankkeemme rakentuu korkeatasoisen tutkimuksen, tieteidenvälisen yhteistyön ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteiskehittämisen varaan. Tuomme nämä elementit yhteen skenaariotyöskentelyllä, jossa tunnistamme polkuja tulevaisuuden Failandeihin ja Winlandeihin. Mietimme siis erilaisia mahdollisia muutoksia sekä tapoja näihin muutoksiin vastaamiseksi.

Hypoteesimme on, että Failand eli tulevaisuuden romahtanut Suomi toteutuu pidemmän aikavälin muutospaineiden, yllättävien shokkien sekä vääränlaisten politiikkatoimenpiteiden yhdistelmänä. Siksi tärkeää on tarkastella myös kokonaisturvallisuuden toimijakenttää ja sen mahdollisia kipupisteitä, ei pelkästään erilaisia muutosajureita.

Viime syksynä järjestämämme temaattiset skenaariotyöpajat osoittivat, että hypoteesimme on kuviteltavissa. Sidosryhmämme rakensivat hyvin realistisia tulevaisuuden Failand-tarinoita muutosajureista, shokeista ja politiikkatoimenpiteistä.

Kokonaisturvallisuuden teemat ja prosessit ovat keskiössä 

Vaikka fokuksemme on energia-, ruoka- ja vesiturvallisuudessa ja näiden kytköksissä toisiinsa, yhtä tärkeä elementti on kokonaisturvallisuuden poikkileikkaavat prosessit.

Olemme tunnistaneet niitä alla olevan kuvan mukaisesti kolme: päätöksenteko; oikeus ja politiikka sekä resilienssi ja oppiminen.  Kaikilla on keskeinen rooli päätösten ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Lainsäädäntö tarjoaa kehyksen, jonka puitteissa kokonaisturvallisuuden päätöksiä tehdään. Yhteiskunnallinen resilienssi taas on koko hankkeen ytimessä: sen edistäminen on hankkeen perimmäinen tavoite.

Innostuitko? Tule siis mukaan matkalle Winlandiin!

Winland - tutkimuksen elementit