Miten Suomesta tulee Winland?

2 marras 2016
winlandadmin
2776

Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet ja poliittiset päätökset ohjaavat Suomen kokonaisturvallisuutta tulevaisuudessa? Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä, eli kykyä selvitä muutoksista? Entä miten Suomesta tulee Winland?

Nämä kysymykset ovat Winland-tutkimushankkeen ytimessä. Lähestymme niitä eri näkökulmista, aina globaalilta paikalliselle tasolle saakka. Hankkeessa kartoitamme Suomen energia- ja ruokaturvaan kohdistuvia, erilaisia muutospaineita. Nämä saattavat liittyä esimerkiksi veden käyttöön, ilmastonmuutokseen, geopolitiikkaan tai demografiaan. Näihin ilmiöihin liittyvät suunnitelmat ja päätökset ovat myös tärkeitä, sillä nehän lopulta ohjaavat Suomen kokonaisturvallisuuden suuntaa.

Tieteidenvälisyys ja sidosryhmätyö

Winland-hankkeen ytimessä on ajatus tieteidenvälisyydestä ja sidosryhmätyöstä – sanalla sanoen yhteistyöstä. Kokonaisturvallisuuden temaattisten painotusten (energia, ruoka, vesi ja ilmasto) rinnalla keskitymme turvallisuuden poikkileikkaaviin prosesseihin, kuten päätöksentekoon, lakiin sekä resilienssin. Hankkeen eri aiheita ja toimijoita puolestaan tuodaan yhteen kahdella menetelmällä: tulevaisuusskenaarioilla ja yhteiskehittämisellä

Nämä yhteentyiovat menetelmät täydentävät tutkimustamme ja ohjaavat sitä keskittymään Suomen kokonaisturvallisuudelle kriittisiin kysymyksiin. Samalla ne myös tuovat tutkijat yhteen sidosryhmien kanssa ja auttavat tuottamaan suosituksia siitä, miten muutospaineisiin ja uhkiin voidaan varautua ja miten Suomen resilienssiä voidaan parantaa.   

From Failand to Winland

Energia- ja ruokaturva on tunnistettu yhteiskunnan tukipilariksi, jonka romahtaminen johtaisi Suomen huoltovarmuuden ja laajemman kokonaisturvallisuuden heikkenemiseen. Tällä hetkellä energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden tasoa pidetään Suomessa yleisesti ottaen hyvinä. Suomen on myös arvioitu olevan maailman turvallisin maa elää.

Samaan aikaan Suomen kokonaisturvallisuuden eri osa-alueet kytkeytyvät yhä moninaisimmilla tavoilla yhteen. Suomi on osa verkottunutta maailmaa ja siten altis globaaleille muutospaineille. Suomen energia- ja ruokaturva ovat merkittävällä tavalla riippuvaisia ulkomaisesta tuotannosta. Itäisen naapurimme Venäjän rooli on etenkin energiaturvallisuudessa suuri. Suomen kokonaisturvallisuuden toimijakenttä on myös moninainen ja siihen kohdistuu erilaisia odotuksia ja poliittisia paineita.

Hankkeemme keskeinen ajatus on, että Suomen kokonaisturvallisuus voi merkittävästi heiketä turvallisuusyhtälön seurauksena. Turvallisuusyhtälö tuo yhteen kolme kriittistä ja yhteen kytkeytyvää muuttujaa kokonaisturvallisuuteen ja etenkin energia- ja ruokaturvaamme liittyen:

  • energia- ja ruokajärjestelmiin kohdistuvat pitkäaikaiset muutospaineet,
  • energia- ja ruokajärjestelmiin vaikuttavat nopeasti kehittyvät shokit, sekä
  • näihin molempiin liittyvät vääränlaiset tai puutteelliset toimenpiteet ja päätökset.

Muutospaineet ja shokit rakentuvat niin sosiaalisista, teknologisista, ympäristöllisistä, taloudellisista, poliittisista kuin arvojen muutokseen liittyvistä ajureista (ns. STEEPV-jaottelu), jotka ilmenevat eri tasoilla paikallisesta globaaliin. Politiikkatoimet ja päätökset ovat puutteellisia, jos ne eivät edistä muutospaineisiin sopeutumista ja shokkeihin varautumista.

Pahimmillaan vääränlaiset päätökset voimistavat muutospaineiden ja shokkien vaikutuksia. Kokonais-turvallisuuteen liittyen merkittävää on myös energia- ja ruokaturvan ristiinkytkennät: esimerkiksi alkujaan vain energiaan liittyvä yhtäkkinen shokki saattaa lamaannuttaa myös ruokaturvan.  

Winland-tutkimushanke hakee ratkaisua ongelmaan, miten estämme sen, että Suomesta tulee ‘Failand’ ja kuljemme sen sijaan kohti ‘Winlandia’?

Keitä olemme?

Winland-hankkeen muodostaa uniikki kahdeksan tutkimusryhmän konsortio, joka on koottu erityisesti tätä hanketta varten. Vaikka kullakin teemalla ja prosessilla on ensisijainen vastuuorganisaationsa, kuhunkin teemaan liittyvä tutkimus toteutetaan yhteistyössä muiden osahankkeiden kanssa.

Winland-tutkimushanke kuuluu Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Turvallisuus verkottuneessa maailmassa –tutkimusohjelmaan. Hankkeen konsortiossa on mukana energia- ja ruokaturvan, vesivarojen ja ilmastonmuutoksen, lainsäädännön, päätöksentekoprosessien ja resilienssin asiantuntijoita sekä skenaariomenetelmien ja yhteiskehittämisen osaajia Aalto-yliopistosta, Demos Helsingistä, Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.